18 °C
Akif AKARCA / Dr.Mehmet ŞAFAK
Akif AKARCA / Dr.Mehmet ŞAFAK VERGİNİN GÜNDEMİ akif.akarca@alfaymm.com

Bazı kamu alacaklarında yapılandırma için son günler

1 Haziran 2017 tarihli DüÜNYA Gazetesi'nde yayımlanan “Bazı Kamu Alacaklarında Yeniden Yapılandırma” başlıklı yazımızda 27 Mayıs 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7020 sayılı Kanun'la Maliye Bakanlığı'nın ve bazı idarelerin bir kısım alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler yapıldığı ve yapılandırma kapsamına giren başlıca alacakların aşağıdakiler olduğu açıklanmıştı:

- 213 sayılı Vergi Usul Kanunu (VUK) kapsamına giren;

* 31 Mart 2017 tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ile gecikme zamları,

* 2017 yılına ilişkin olarak 31 Mart 2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ile gecikme zamları,

* 31 Mart 2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları.

- 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun (6183 sayılı Kanun) kapsamında takip edilen asıl ve fer'i alacaklar.

- 31 Mart 2017 tarihinden önce 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri ile gecikme zammı alacakları.

- Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen ve kanunun yayımı tarihi olan 27 Mayıs 2017 tarihinde veya kanunun ilgili düzenlemelerinde belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan bazı alacaklar.

- İl özel idarelerinin 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen ve vadesi 31 Mart 2017 tarihinden önce olduğu halde 27 Mayıs 2017 tarihine kadar ödenmemiş olan asli ve fer’i amme alacakları.

- Belediyelerin 31 Mart 2017 tarihinden önce olduğu halde 27 Mayıs 2017 tarihine kadar ödenmemiş olan su, atık su ve katı atıktan kaynaklanan alacakları.

- 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanunu kapsamına giren bandrol ücretleri, elektrik enerjisi payları, gecikme faizleri ve idari para cezaları.

Yapılandırmadan yararlanılması için müracaat ve ödeme

Bu kanun hükümden yararlanmak isteyen mükelleflerin yapılandırmadan yararlanmaları için müracaat etme süreleri daralmış olup bu süre 30 Haziran 2017 günü sona erecektir. Bu nedenle, anılan yapılandırmadan yararlanmak isteyen mükelleflerin;

- ilgili idareye en geç 30 Haziran 2017 tarihine kadar başvuruda bulunması,

- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na, Maliye Bakanlığı'na, İl Özel İdareleri'ne ve belediyelere bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarın ilk taksit ödemesini en geç 31 Temmuz 2017 tarihine kadar, Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksit ödemesini en geç 31 Ağustos 2017 tarihine kadar, diğer taksitlerini ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler halinde azami on sekiz eşit taksitte ödemeleri
şarttır.

İstenirse ilk taksit süresi içinde peşin ödeme yapılabilir ki bu takdirde, fer’i alacaklar yerine, (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarlar üzerinden %50 indirim yapılır.

Sosyal Güvenlik Kurumu'na ilişkin borçlar için işverenlerin anılan kurumun internet sayfasından (www.sgk.gov.tr) e-Bildirge kullanıcı kodu ve şifresi ile 7020 sayılı Kanun kapsamındaki borçlarını yeniden yapılandırılmak amacıyla müracaat etmeleri mümkün bulunmaktadır. Anılan sitedeki başvuru menü başlıkları sırasıyla şöyledir:

1- www.sgk.gov.tr

2- e-SGK

3- İşveren

4- İşveren işlemleri ve yapılandırmalara başvuru-ödeme planları

5- Uygulamaya giriş

Keza, Maliye Bakanlığı'na ilişkin borçlar için de başvuruların;

- Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden,
veya

- Bağlı bulunulan vergi dairesine şahsen veya posta yoluyla

30 Haziran 2017 tarihi akşamına kadar yapılması mümkündür.

Varlık barışından yararlanmak için de son günler

6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun'un 7'nci maddesi ile,

- Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, bu maddedeki hükümler çerçevesinde 31/12/2016 tarihine kadar  Türkiye'ye getiren gerçek ve tüzel kişilerin, söz konusu varlıklarına serbestçe tasarruf edilebilmesine;

- Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin 31/12/2016 tarihine kadar kapatılmasında kullanılabilmesine,

- Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan, Türkiye'de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların, 31/12/2016 tarihine kadar, dönem kazancının tespitinde dikkate almaksızın kanuni defterlere kaydedilebilmesine, söz konusu varlıkların da vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilmesine imkan tanınmıştı.

30/12/2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile, 6736 sayılı Kanun'un 7'nci maddesinde yer alan süreler kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren 30/06/2017 tarihine (bu tarih dâhil) kadar uzatılmıştı. Dolayısıyla anılan varlık barışı düzenlemelerinden yararlanmak isteyenlerin de 30/06/2017 tarihine kadar işlemlerini yapmaları gerekmektedir.

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları, Türkiye’deki banka veya aracı kurumlarda mevcut ya da yeni açılacak bir hesaba transfer edilebilecek veya fiziki olarak Türkiye’ye getirilebilecektir. Menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının banka veya aracı kurumlara, kendileri veya yetkilendirdiği kişilerce bildirilmesi, söz konusu kıymetlerin Türkiye’ye getirildiğinin kabulü için yeterli olacaktır.